^nahoru

Plán environmentální výchovy

Očekávané výstupy:

 • Všímat si změn a dění v přírodě
 • Znát význam životního prostředí pro člověka
 • Umět rozlišit činnosti a faktory, které na životní prostředí působí kladně a naopak
 • Pečovat o životní prostředí – dbát o pořádek, třídit odpad, starat se o rostliny, ptáky a zvířata
 • Přiblížit dětem, že odpad může být vhodnou surovinou k dalšímu zpracování a využití nejen pro dospělé

Věková skupina :  3 – 7 let
Obsahová stránka, délka trvání a výběr nabízených činností, je plně v kompetenci jednotlivých učitelek na třídách. Vycházejí z konkrétních situací, zájmů a potřeb dětí. Přihlížejí také k plnění vlastních TVP a plánů MŠ.

Doporučené činnosti a akce:

září, říjen, listopad

 • seznamování dětí s charakteristickými znaky podzimu, přírodními zákonitostmi a zvláštnostmi podzimního počasí
 • rozvíjení poznatků o lese (živočichové, zvěř, péče o les a o stromy…), přípravy na zimu, odlet ptáků.., pozorování pod lupou
 • práce s přírodním materiálem při pobytu venku (sběr, stavby, skládání do tvarů a obrázků, podzimní koláže z přírodnin, obrázky z kaštanů, podzimní malířská paleta..)
 • seznámení s prostorem školní zahrady a míst k vycházkám (lesa, hřiště..) – pozorování okolí a přírody, hledání krásna a všímání se drobností v přírodě (drobní živočichové, květiny, orosená pavučina, zajímavý kámen..)
 • připomenutí světového dne zvířat 4.10.
 • soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
 • obkreslování struktury kůry, listu voskovými pastely, otisky listů
 • otisky zeleniny, ovoce (bramborová tiskátky, jablka a hrušky), chuťové hádanky, hmatové hádanky
 • klacíkem prohrabávat hlínu a pozorovat, co obsahuje (zbytky rostlin, kořeny, brouky, larvy, žížaly, kamínky, kůry..)
 • zakopávání pokladu do písku – vložit různé předměty (plastovou lahev, víčko, slupky od jablka, kaštan, žalud, skleničku od přesnídávky, šišku, mrkev, skořápku od ořechu, papír, květ květiny..). Na papír napíšeme seznam všech předmětů. Na jaře poklad vykopeme a prozkoumáme jeho obsah a podle seznamu zjistíme, které předměty zůstaly zachovány.
 • různé druhy hornin a půdy (vlastní sběr dětí) – rozlišujeme hmatem a zrakem povrch, vlastnosti…(např. písek, kůra, kamínky..)
 • k plodům, které najdeme na zemi najít odpovídající stromy a zapamatovat si jejich názvy ( buk – bukvice, jeřáb – jeřabiny, dub – žaludy…)
 • vytvoření domečků pro zvířátka v lese nebo v místě, kam často chodíme s dětmi – domečky jsou vytvořeny z kamenů, větviček, mechu..Jde o společnou práci dětí. Děti je budou celý rok pozorovat a zjistí, kteří živočichové našli v uměle vytvořeném prostoru svůj domov (mravenci, brouci..)
 • práce s knihou – prohlížení, diskuse, poslech pohádek, řešení problémových situací ..
 • skládání obrázků, řazení, třídění – PET víčka
 • využívat „odpadového“ materiálu při pracovních a výtvarných činnostech – hledání dalšího využití (samostatná tvořivost)

prosinec, leden, únor

 • seznamování se charakteristickými znaky zimy
 • vést děti k ekologickému chování v přírodě – odpadky neschovávat do sněhu – proč?
 • pozorování proměn rybníků
 • krmení labutí a divokých kachen na rybníku
 • zimní turisticko – naučná vycházka k lesu s dobrotami pro zvěř
 • sypání do krmítka, krmení ptáků v areálu MŠ
 • zdobení „vánočního“ stromečku pro ptáky (jablka, šišky, jeřabiny, nosy…)
 • v holých korunách stromů vyhledávat ptačí hnízda – proč jsou opuštěná
 • pozorovat stopu zvířete, popř. ptáka ve sněhu a zjistit, kam vede
 • pozorování padajících vloček, chytat sněhové vločky do ruky – proč roztají?
 • pokusy, kterými zjistíme vlastnosti sněhu a ledu
 • za chladného počasí chytat vločky na tmavý papír – pozorování struktury vločky lupou
 • pozorování zmrzlých oken – co nám kresby připomínají
 • popis zimní krajiny, tematické malby a kresby
 • práce s knihou a encyklopediemi – prohlížení, diskuse, poslech pohádek, řešení problémových situací
 • hledání odpovědí na otázky „Co se od podzimu změnilo?“ „Proč je sníh špinavý?“
 • pozorování odklízení sněhu mechanizací – „Proč se někde solí, jinde jen shrabuje a sype písek?“ „Proč špinavý sníh z ulice nepatří do řeky?“
 • péče o prostředí MŠ – pokojové květiny, úklid hraček, větrání
 • rychlení „Barborky“ (zlatý déšť, třešeň) „Proč venku nerozkvetou?“
 • společné zdobení vánočního stromečku – „Proč nezdobíme listnatý strom?“
 • využití odpadových materiálů při výrobě dárků popř. přáníček pro rodiče (mačkaný papír, vlnitý karton..)
 • s pomocí rodičů vytvořit zásobu odpadových materiálů (ruličky, krabičky …) – využívat je při činnostech v rámci TVP
 •  péče o vlastní zdraví – boj proti nemocem (otužování vzduchem, vitamíny, hygiena, zásady správného dýchání v mrazu), zdravý životní styl

březen, duben, květen

 • seznamování dětí s charakteristickými znaky jara – probouzení přírody – květiny, zvířata a mláďata, přílet ptáků, rozkvetlé stromy…, klást důraz na pozorování a prožitek dětí – „Co vidíš kolem sebe?“ „Co se po zimě změnilo?“
 • vycházky mezi zahrádky – pozorování okolí
 • vyzvednutí pokladu ze země (v ponožce)
 • celoroční pozorování určitého stromu (nejlépe ovocného)
 • prohlédnout si mladé listy a určit jejich barvu, tvar, případně porovnávání s jinými listy
 • pokus s klíčením semínek – různé podmínky pro růst – porovnávání (čočka,hrách..)
 • vypěstovat jako dárek pro maminky do kelímku od jogurtu květinu
 • možnost ve třídě vypěstovat bylinkovou zahrádku – řeřicha, petrželka – zdobení svačin
 • foukání do plodenství smetánky lékařské – co se stane se semínky, co potřebují rostliny k životu
 • pozorování hnízdění vlaštovek na lidských obydlích
 • bzučení včel, pozorování motýlů, hlemýžďů, žížal, brouků – stadia vývoje u motýla
 • pozorování proměn oblohy – slunce, zataženo, déšť, hry s paprsky – zrcátko, se stíny
 • využívat k rozšíření poznatků o přírodě pohybových her, hudebně-pohybových her, písní a práce s obrazovým materiálem
 • připomenout dětem významné dny v kalendáři:  22.3.  Světový den vody, 23.3.Světový meteorologický den, 7.4. Světový den zdraví, 24.4. Den Země

červen, červenec, srpen

 • nebezpečí vzniku úrazu v přírodě – hadi, oheň, střepy, jedovaté houby a plody…
 • sportovní odpoledne ve spolupráci s rodiči
 • obkreslování struktury listů, kůry….
 • klacíkem prohrabávat hlínu a půdu – rozlišujeme hmatem a zrakem povrch, vlastnosti.. – „Proč neplave kámen?“ – praktické vyzkoušení
 • pozorování pod lupou
 • vycházky k řece, potoku, rybníku – živočichové žijící kolem
 • vlastnosti materiálů – třídění odpadu a jeho další zpracování, o znečištěné přírodě a možných nápravách
 • pozorování okolí, tematické kresby, malby
 • poslech nehudebních zvuků v okolí, umět být zticha
 • hledání šišek vyloupaných veverkami, hry s přírodninami (skládání do tvarů,domečky..)
 • rozdíl mezi listnatými a jehličnatými stromy – umět alespoň 3 vyjmenovat a poznat
 • Týden dětské radosti – hledání pokladu, plnění úkolů v přírodě, malování na velké archy na zahradě, zdobení plotu kolem zahrady kresbami dětí
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • možnost vyrobit medaile ze zlatých, stříbrných víček od kečupu – vnitřek vylepit kolečky kartonu a líc dle fantazie dozdobit
 • vyhledávat zajímavé pohledy v okolí města, pozorování čistoty ve městě – co dělají lidé špatně a kdo to napraví
 • vyhledávat v okolí barevné kontejnery –vytváření povědomí o třídění odpadů (skládky, sběrné dvory, popelnice, kompost..)
 • moře – mořští živočichové, doprava na dovolenou, ochrana před nebezpečím práce s mušličkami apod.

Plán environmentální výchovy