^nahoru

Naše příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 spojením dvou mateřských škol ve městě. Jednalo se o mateřské školy v ulici Filipovské a Hradecké. Nynější oficiální název naší příspěvkové organizace zní :

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín

Subjekt je rozdělen na hlavní budovu (Filipovská) a odloučené pracoviště (Hradecká). Každá budova nese neoficiální název, pod kterým je znají místní občané :

  • MŠ na Filipovské ulici - MŠ „SLUNEČNICE“
  • MŠ na Hradecké ulici - MŠ „NA KOPEČKU“

Základní vizí naší mateřské školy je vzdělávat děti tak, aby byly schopné žít, pohybovat se a využívat všech vymožeností vyspělé moderní společnosti, ale zároveň však, aby přitom uplatňovaly morálku a lidské hodnoty. Pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“. Při pestré nabídce činností v průběhu celého dne by měl být ponechán největší prostor hře. Učitelka by měla hru dětí respektovat, podle potřeby ji podněcovat, usměrňovat a rozvíjet tak, aby se děti cítily spokojené a svobodné. Každá budova si vytvořila svůj vzdělávací obsah s ohledem na společné cíle a záměry a s ohledem na podmínky školy. MŠ „Slunečnice“ si ho nazvala „Pohádkový rok v MŠ“ a MŠ „Na kopečku“ ho pojmenovala „Pohádkové putování se Sluníčky k Beruškám“. Tyto bloky si pak učitelky rozpracovávají do témat a podtémat. Za organizaci vzdělávání celé příspěvkové organizace zodpovídá ředitelka MŠ. Ta určila zastupující paní učitelku: Miroslavu Petrovou. Vedoucí odloučeného pracoviště je paní učitelka Bc. Lenka Zadinová. Provoz obou budov je od 6–16 hodin. Děti jsou přijímány formou zápisu, jeho termín stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem. Zpravidla probíhá v měsíci květnu. Rodiče mají možnost seznámit se s prostředím obou budov a s personálem ještě před zápisem v rámci „Dne otevřených dveří“. Na každé budově máme 2 smíšená oddělení, kam dochází děti zpravidla od 3–7 let. Na MŠ „Slunečnice“ jsou třídy s názvem Cvrčci a Motýlci, na MŠ „Na kopečku“ Sluníčka a Berušky. Počty ve třídách jsou dodržovány podle kapacity budov. Na budovách pracují 4 pedagogické pracovnice, 1 školnice a 1 kuchařka. Vedoucí stravování je pro obě budovy stejná.

Celý náš kolektiv se snaží, aby se děti cítily v naší škole šťastné a spokojené.