^nahoru

1.      Název

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace

2.      Důvod a způsob založení

Zřizovací listina

Právní forma: příspěvková organizace Města Jiříkov

Právní forma zřizovatele: město, IČ 00261424

Mateřská škola je právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení. Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.

Pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3.      Organizační struktura

 • ředitelka
  • pedagogická pracovnice
  • školnice
  • vedoucí stravování
   • kuchařka

4.      Kontaktní spojení

4.1      Kontaktní poštovní adresa

Filipovská 686
407 53 Jiříkov

Hradecká 518
407 53 Jiříkov

4.2      Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Filipovská 686
407 53 Jiříkov

4.3      Úřední hodiny

Úřední hodiny ředitelky: středa, čtvrtek: 9.00–11.30

Provozní doba: 6–16

4.4      Telefonní čísla

MŠ Filipovská: +420 412 338 362

MŠ Hradecká: +420 412 338 388

4.5      Čísla faxu

4.6      Adresa internetové stránky

http://www.msjirikov.cz/

4.7      Adresa e-podatelny

e-mail: msjirikov@email.cz, ISDS: pn3ksfw

4.8      Další elektronické adresy

5.      Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 925781339/0800

6.     

IČ: 70698481

7.      DIČ

nejsme plátci DPH

8.      Dokumenty

8.1      Seznam hlavních dokumentů

Odkaz na školní řád: http://www.msjirikov.cz/dokumenty/skolni-rad

Odkaz na Plán environmentální výchovy: http://www.msjirikov.cz/dokumenty/plan-environmentalni-vychovy

Odkaz na Plán prevence sociálně patologických jevů: http://www.msjirikov.cz/dokumenty/plan-prevence-socialne-patologickych-jevu

8.2      Rozpočet

Dokumenty tykající se rozpočtu jsou na následující internetové adrese:

https://www.mesto-jirikov.cz/cz/mesto-prispevkove-organizace-hospodareni-prispevkovych-organizaci.html

9.      Žádosti o informace

 • osobně na adrese Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 407 53 Jiříkov
 • telefonicky na čísle: +420 412 338 362
 • písemně elektronicky na adresu e-podatelny: e-mail: msjirikov@email.cz, ISDS: pn3ksfw
 • písemně poštou na adresu Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 407 53 Jiříkov

10.    Příjem žádostí a dalších podání

 • osobně na adrese Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 407 53 Jiříkov
 • telefonicky na čísle: +420 412 338 362
 • písemně elektronicky na adresu e-podatelny: e-mail: msjirikov@email.cz, ISDS: pn3ksfw
 • písemně poštou na adresu Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 407 53 Jiříkov

11.    Opravné prostředky

 • osobně na adrese Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 407 53 Jiříkov
 • telefonicky na čísle: +420 412 338 362
 • písemně elektronicky na adresu e-podatelny: e-mail: msjirikov@email.cz, ISDS: pn3ksfw
 • písemně poštou na adresu Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 407 53 Jiříkov

12.    Formuláře

Žádost zákonných zástupců k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Přihláška ke školnímu stravování

Evidenční list

Vyjádření lékaře

13.    Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Stránky Ministerstva školství: http://www.msmt.cz/rodic

Stránky Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Portál veřejné správy ČR: http://portal.gov.cz - sekce ŽIVOTNÍ SITUACE

14.    Předpisy

14.1    Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhlášky MŠMT - https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky
 • www.rvp.cz

14.2    Vydané právní předpisy

Vnitřní řád

Směrnice upravující přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Směrnice ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Organizační řád MŠ

15.    Úhrady za poskytování informací

15.1    Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2    Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16.    Licenční smlouvy

16.1    Vzory licenčních smluv

16.2    Výhradní licence

17.    Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019