^nahoru

ŠKOLNÍ ŘÁD č.j. ŠŘ 1/2022

úplné znění školního řádu

Vypracovala: ředitelka Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín
Účinnost: od 1. 1. 2022
Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín a zákonné zástupce dětí


Obsah:

 • Úvodní ustanovení
 • Údaje o mateřské škole
 • Pedagogická koncepce mateřské školy
 • Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole
  1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
  2. Přijímání dětí do mateřské školy
  3. Formy a způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání
  4. Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti na povinném předškolním vzdělávání
  5. Vzdělávání dětí od dvou do tří let
  6. Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítě v mateřské škole
  7. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání
  8. Informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání
  9. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
  10. Základní práva zákonných zástupců
  11. Základní povinnosti zákonných zástupců
 • Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů zákonných zástupců se zaměstnanci školy
  1. Pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zástupci
  2. Postup pro vyřizování podnětů zákonných zástupců dětí
 • Provoz a vnitřní režim mateřské školy
  1. Organizace dne
  2. Omezení a přerušení provozu
  3. Organizace stravování
  4. Výkon dohledu nad dětmi
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  1. Předcházení úrazům, uložení prostředků první pomoci
  2. První pomoc a ošetření
  3. Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole
  4. Prevence šíření infekčních onemocnění
  5. Zákaz vnášení věcí a látek ohrožující bezpečnost a zdraví dětí
 • Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami
  1. Podpůrná opatření při realizaci společného vzdělávání
  2. Spolupráce zákonných zástupců
  3. Problémy při spolupráci se zákonnými zástupci
 • Zacházení s majetkem mateřské školy
 • Závěrečná ustanovení
  1. Účinnost a platnost školního řádu
  2. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem
  3. Souhlas rodičů

I. Úvodní ustanovení

V souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydává ředitelka Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín tento školní řád, kterým se upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci mateřské školy.
Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

II. Údaje o mateřské školy

Přesný název příspěvkové organizace: Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín
Příspěvková organizace je složena ze dvou mateřských škol – Mateřská škola Filipovská 686 (neoficiální název Slunečnice) a Mateřská škola Hradecká 518 (neoficiální název Na kopečku).
Zřizovatel příspěvkové organizace: Město Jiříkov, Náměstí 464, Jiříkov
Statutární zástupce příspěvkové organizace: Majáková Lenka
Typ mateřské školy: celodenní
Kapacita MŠ Filipovská: 56 dětí
Kapacita MŠ Hradecká: 75 dětí

Adresa a kontakty mateřských škol: Mateřská škola Filipovská 686, 407 53 Jiříkov
Telefon: 412 338 362 / mobil: 731 449 189
E-mail: msjirikov@email.cz
Webové stránky: www.msjirikov.cz

Mateřská škola Hradecká 518, 407 53 Jiříkov
Telefon: 412 338 388 / mobil: 731 449 190
Webové stránky: www.msjirikov.cz