^nahoru

ŠKOLNÍ ŘÁD č.j. ŠŘ 1/2017

úplné znění školního řádu

Vypracovala: ředitelka Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín
Účinnost: od 02.01.2017
Závaznost:  Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín a zákonné zástupce dětí

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Údaje o mateřské škole
 3. Pedagogická koncepce mateřské školy
 4. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole
  1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
  2. Přijímání dětí do mateřské školy
  3. Formy a způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání
  4. Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti na povinném předškolním vzdělávání
  5. Vzdělávání dětí od dvou do tří let
  6. Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítě v mateřské škole
  7. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání
  8. Informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání
  9. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
  10. Základní práva zákonných zástupců
  11. Základní povinnosti zákonných zástupců
 5. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů zákonných zástupců se zaměstnanci školy
  1. Pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zástupci
  2. Postup pro vyřizování podnětů zákonných zástupců dětí
 6. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
  1. Organizace dne
  2. Omezení a přerušení provozu
  3. Organizace stravování
  4. Výkon dohledu nad dětmi
 7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  1. Předcházení úrazům, uložení prostředků první pomoci
  2. První pomoc a ošetření
  3. Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole
  4. Prevence šíření infekčních onemocnění
  5. Zákaz vnášení věcí a látek ohrožující bezpečnost a zdraví dětí
 8. Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami
  1. Podpůrná opatření při realizaci společného vzdělávání
  2. Spolupráce zákonných zástupců
  3. Problémy při spolupráci se zákonnými zástupci
 9. Zacházení s majetkem mateřské školy
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Účinnost a platnost školního řádu
  2. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem
  3. Souhlas rodičů

I. Úvodní ustanovení

V souladu s §30 odst.1 a 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydává ředitelka Mateřské školy Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín tento školní řád, kterým se upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci mateřské školy.
Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

II. Údaje o mateřské školy

Přesný název příspěvkové organizace: Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín
Příspěvková organizace je složena ze dvou mateřských škol – Mateřská škola Filipovská 686 (neoficiální název Slunečnice) a Mateřská škola Hradecká 518 (neoficiální název Na kopečku).
Zřizovatel příspěvkové organizace: Město Jiříkov, Náměstí 464, Jiříkov
Statutární zástupce příspěvkové organizace: Majáková Lenka
Typ mateřské školy: celodenní
Kapacita MŠ Filipovská: 56 dětí
Kapacita MŠ Hradecká: 75 dětí

Adresa a kontakty mateřských škol:  Mateřská škola Filipovská 686, 407 53 Jiříkov
Telefon: 412 338 362 / mobil: 731 449 189
E-mail: msjirikov@iex.cz
Webové stránky: www.msjirikov.cz

Mateřská škola Hradecká 518, 407 53 Jiříkov
Telefon: 412 338 388 / mobil: 731 449 190
Webové stránky: www.msjirikov.cz