^nahoru

Škola  Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín

Směrnice ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Účinnost od:  1. září 2023

1.     Základní ustanovení

 • Na základě § 123 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.14 / 2004 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává ředitelka mateřské školy tuto závaznou směrnici.
 • Tato směrnice vstupuje v platnost 1.9.2023.

2.     Stanovení úplaty za vzdělávání

 • Základní částku pro příslušný školní rok pro děti, které byly přijaty k celodennímu vzdělávání, stanoví ředitelka pro všechny děti v MŠ ve stejné výši
 • Základní částku úplaty za vzdělávání stanoví ředitelka při přijetí dítěte do mateřské školy a na začátku každého dalšího školního roku
 • Výše základní částky se stanoví ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrad mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovně právních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojené s výukou dětí zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky a výdaje na vzděláván pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejících s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu.
 • Výše základní částky nesmí přesáhnout 50 % měsíčních neinvestičních nákladů na jedno dítě v uplynulém kalendářním roce.
 • S platností od 1.ledna 2017 je stanoveno povinné předškolní vzdělávání ro děti, které dosáhnou pěti let do měsíce září. Pro tyto děti je vzdělávání v mateřské škole bezplatné.
 • Úplatu za vzdělávání hradí zákonní zástupci dítěte měsíčně, a to ode dne přijetí ke vzdělávání až po poslední den ukončení vzdělávání. 

3.     Osvobození od úplaty (§ 6 odst.. 6 vyhlášky č.14/2005 Sb.)

 • Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi).
 • Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
 • Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách).
 • Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb.) pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy (§ 123 školského zákona).
 • Děti s postavením azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR.
 • Děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.
 • Jiný důvod, který není uveden v § 123 odst. 4 školského zákona.

4.     Možnost stanovení poměrné úplaty za vzdělávání

 • V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, které přesáhne 5 pracovních dnů , stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty poměrně sníženou pro všechny děti v daném provozu
 • V době hlavních prázdnin je úplata prominuta všem dětem podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona.

5. Splatnost úplaty za vzdělávání

 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce a to převodem (každé dítě má vlastní var. symbol).
 • Úplata za předškolní vzdělávání se platí i v případě nepřítomnosti dítěte.

6.     Sankce

 • Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu, ředitelka jej písemně vyzve k úhradě
 • Pokud ani po písemné výzvě zákonný zástupce úplatu za vzdělávání neuhradí ve stanoveném náhradním termínu, na kterém se ředitelka může se zákonným zástupcem dohodnout, zahájí ředitelka správní řízení, ve kterém rozhodne o ukončení předškolního vzdělávání dítěte
 • Tímto ukončením předškolního vzdělávání se ovšem neruší povinnost uhradit úplatu za vzdělávání za období, ve kterém dítě do MŠ docházelo, dlužná částka bude vymáhána soudní cestou

7. Přílohy

1.      Stanovení výše úplaty pro následující školní rok

2.      Postup výpočtu poměrných částek úplaty za vzdělávání

 

Směrnice ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání