^nahoru

STRAVNÉ:

věková kategorie 3-6 let  
celodenní  45 Kč
polodenní  36 Kč
věková kategorie 7 let
celodenní  50 Kč
polodenní 40 Kč

ÚPLATA:

Pro školní rok je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 450 Kč.

Snížení úplaty:

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:

  1. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen či přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část stanovené úplaty.
  2. V době hlavních prázdnin bude úplata prominuta všem dětem podle § 123, zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Osvobozen od úplaty je:

  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi;
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči;
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě;
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče;

                          pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

ČÍSLO ÚČTU:

  • číslo účtu: 925781339/0800, Česká spořitelna, a.s. pobočka Rumburk
  • variabilní symbol: individuální