^nahoru

STRAVNÉ:

věková kategorie 3-6 let    
celodenní  30,-Kč svačina: 6,-; oběd: 18,-; svačina: 6,-
polodenní  24,-Kč svačina: 6,-; oběd: 18,-
věková kategorie 7 let
celodenní  32,-Kč svačina: 7,-; oběd: 19,-; svačina: 6,-

ÚPLATA:

Pro školní rok je stanovena úplata za předškolní  vzdělávání  ve výši  350,-Kč

Snížení úplaty:

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:

  1. pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, snížená úplata je stanovena na částku  175,-Kč
  2. V době hlavních prázdnin bude úplata prominuta všem dětem podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona

osvobozen od úplaty je:

  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

                          - pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy -

ČÍSLO ÚČTU:

  • číslo účtu: 925781339/0800, Česká spořitelna, a.s. pobočka Rumburk
  • variabilní symbol: 9